ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม 
โทร.098-398-9524
นางทักขิน รามางกูร
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม
โทร.093-271-5296
นางสาวกัลยานิษฐ์ ตั้งไกรสิทธิ์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสมใจ แท่นทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
081-0584260

นางอรุณรัตน์  พ่อธานี
รองปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
089-9407840

นายธัชเศรษฐ์     ไทรสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลธาตุพนม
082-8471183

นายรังสฤษฏ์  สารทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
080-0073080

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบัณฑิต นาสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-8421519

นางสาวกัลยกร  การุญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-2613156

นางสาววิลาวัณย์  หาไชยอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-2223442

นางสาววนิดา แก้วเนตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
061-0065411

นายเสกสรร  ฤทธิ์รุ่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
089-4279459

mungmee