ข้อมูลผู้บริหาร

นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม 
โทร.098-398-9524
นางทักขิน รามางกูร
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม
โทร.093-271-5296
นายประหยัด รูปคม
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม
โทร.081-708-4794
นางสาวกัลยานิษฐ์ ตั้งไกรสิทธิ์ 
เลขานุการนายเทศมนตรี
นายสมใจ แท่นทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี