กองช่าง

เจ้าหน้าที่กองช่าง

     
  นายบัณฑิต นาสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 c1    
นายวัชระ หัสโน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบัณฑิต นาสว่าง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
     
นางแก้วตา ท่องพิมาย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายคณาวุฒิ นามม่อง
วิศวกรโยธา
-
นายช่างโยธา
     
นางสาวประภาพร มุกดาวดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายสุรวุฒิ นุราช
นายช่างโยธา
นายเกียรติศักดิ์ ไชยเจริญ
พนักงานจ้าง
     
นางจิรนันท์ หอมจัด
พนักงานจ้าง
นายใฉน จันทนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
     
  นายอดินันท์ แสนเวียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
     
นายพลภัทร จารุจรณ
พนักงานจ้าง
นายสุชล สืจษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ