Get Adobe Flash player

นายกเทศมนตรี

01

นายสรรชัย  ธ.น.ตื้อ

 นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม 


จำนวนผู้เข้าเว็บ

187114
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
295
107
890
185163
890
4158
187114

Your IP: 3.229.142.104
Server Time: 2021-08-04 06:05:48

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนพัฒนา 2

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะเป็นการให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ภายใต้ทรัพยากรรายได้ที่มีอยู่จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่ง ที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ความเป็นมาของแผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบล ที่กำหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและ เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี การวางแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลตำบลโดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย ความสำคัญของแผนพัฒนาสามปี การวางแผนพัฒนาสามปี มีความสำคัญต่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลตำบล ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงการณ์นั้น ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี - เพื่อแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา - เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ - เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห่วงระยะเวลา 3 ปี - เพื่อเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประโยชน์การจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลตำบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลตำบล นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประกอบ ไปด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ