ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม, ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์), ซื้อวัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม, ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์), ซื้อวัสดุสานักงาน จำนวน ๑๒ รายการ, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง