Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม

ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม

จำนวนผู้เข้าเว็บ

103639
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
30
122
449
101522
152
7839
103639

Your IP: 3.236.52.197
Server Time: 2020-07-02 05:04:15

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาแผนยุทธ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุพนม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนพัฒนาของตนเองเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้บรรลุไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด              โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนารวม ๒ แผนด้วยกัน ประกอบด้วย

               ๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว และเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน

               ๒. แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีและมีความต่อเนื่องที่เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี ซึ่งจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

               แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น

               เทศบาลตำบลธาตุพนม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของอนาคต โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต และการนำแผนงาน/โครงการตามแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์มาปฏิบัติให้เกิดผล นอกจากนี้ยังจัดทำแผนพัฒนาสามปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเป็นมาตรการในการเชื่องโยงกับการจัดทำเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ 

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลธาตุพนม  
บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลธาตุพนม  
บทที่ ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนำของเทศบำลตำบลธาตุพนม 
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์